GENERELLE SALGS

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I EN AMERIKANSK VAREKONTRAKT

Som regel er de første salg i USA resultat af mere eller mindre tilfældige henvendelser fra amerikanske købere, som har set eller hørt om produkterne ved varemesser, gennem reklame eller gennem Internettet. Før den danske eksportør kender tilstrækkeligt til den amerikanske køber, sælges varerne som regel med meget strenge kreditbetingelser, hvis kredit i det hele taget gives.

Køberen bærer sædvanligvis omkostningerne ved transaktionen, altså told, transport, forsikring m.v. Sælgeren kan også beregne disse i prisen. Bortset naturligvis fra sælgerens omkostninger, forbundet med fabrikation eller køb af varerne, er der derfor tale om en meget begrænset investering, set fra sælgerens side.

Da al eksport foregår gennem salg, om det så sker direkte eller gennem agenter, distributører m.v., vil det her være nyttigt at gennemgå enkelte typiske salgsbetingelser, som benyttes i USA.

Amerikanske ordrebekræftelser og fakturaer har som hovedregel sælgerens handelsbetingelser og ansvarsbegrænsninger trykt på bagsiden. En amerikansk domstol vil oftere anse sådanne betingelser for at være stiltiende godkendt af køberen, hvis de fremkommer på gentagne ordrer, ordrebekræftelser og fakturaer, og køberen ikke har forsøgt at ændre betingelserne. Normalt kræves der en henvisning i fede eller store bogstaver på dokumentets forside om, at der er bindende salgsbetingelser på bagsiden.

1. Salgsklausuler

Det må kraftigt understreges, at følgende eksempler på kontraktbestemmelser og kommentarerne dertil blot er indsat for at illustrere, hvorledes man i konkrete tilfælde har behandlet forskellige elementer i salgsaftaler. Hver sælger har gjort sine egne erfaringer og på basis af disse affattet et sæt betingelser, som den pågældende sælger mener, er bedst egnet til dennes særlige forretning.

Følgende bestemmelser er blot ment som eksempler og må ikke opfattes som formularer, der frit kan indsættes uden nærmere forståelse af deres betydning. Der findes et utal af formuleringer, som relaterer sig til de emner, som dækkes af eksemplerne i det følgende. Disse varierer som sagt meget fra den ene konkrete situation til den anden.

Under ingen omstændigheder må nedenstående beskrivelse af enkelte emneområder inden for køb og salg i USA anses for at være udtømmende. 

a. Indgåelse af aftalen

En aftale om salg af varer kan naturligvis ske i form af en almindelig kontrakt med en beskrivelse af varerne, deres pris, leveringsbetingelser m.v., underskrevet af både køber og sælger.

I mange tilfælde sker det blot ved, at køberen indsender en ordre, og varerne bliver sendt til køberen sammen med en faktura.

Det kan også være, at sælgeren, efter at ordren er blevet modtaget, sender køberen en ordrebekræftelse og faktura. Når fakturaen er betalt, sendes varerne til køberen.

Ofte trykkes sælgerens standardsalgsbetingelser på bagsiden af ordrebekræftelser og fakturaer. Hvis køber og sælger har handlet med hinanden gennem længere tid, og sælger jævnligt har sendt køberen disse trykte bestemmelser, anser domstolene ofte køberen for stiltiende at have accepteret betingelserne. Dette vil dog ikke være tilfældet, hvis parterne ikke jævnligt har handlet med hinanden før.

For helt at sikre sig at køberen er bundet af de trykte salgsbetingelser, sørger sælgeren derfor ofte for, at køberen underskriver forsiden på ordren. På denne måde bliver der nu tale om en brevaftale. Følgende er et af mange eksempler:

This order is agreed to and accepted by Buyer and subject to the terms and conditions appearing hereon and on the reverse side hereof, including warranty limitations, and an agreement to arbitrate any disputes arising hereunder. No changes or additions will be binding on Seller unless expressly agreed to in writing. Please sign where indicated and promptly return the duplicate copy.
Agreed to and accepted: ______________________, Buyer

På ordrebekræftelsens bagside trykkes så sælgerens betingelser. Sælgeren kan naturligvis altid beslutte at afvige fra sine standardbetingelser ved at skrive afvigende betingelser på forsiden med en bemærkning om, at betingelserne på bagsiden skal gælde, medmindre de er i strid med dem, der er anført på forsiden af dokumentet.

b. Bestemmelse om at salgsbetingelserne ikke kan ændres ved et modtilbud

Følgende indledende bestemmelse i et typisk sæt trykte salgsbetingelser identificerer parterne. Da parterne til salgsaftalen højst sandsynligt er handlende, således som det forstås i UCC, må sælgeren, som jo har affattet betingelserne, så vidt det er muligt, søge at bringe aftalen væk fra de lempelser, som UCC’s § 2 giver køberen i handelskøb.

Det første, sælgeren må tage højde for, er reglen i UCC, hvorved en bindende aftale foreligger, selv om parterne ikke udtrykkeligt har formuleret og nedskrevet alle aftalens bestemmelser. Det er i sælgerens interesse, at det udelukkende bliver de trykte bestemmelser, som indgår i salgsaftalen.

GENERAL TERMS OF SALE AND DELIVERY

All contracts with _________ (“the Seller”) shall be governed exclusively by the following General Terms of Sale and Delivery, unless the Seller, through its duly authorized representative, has expressly agreed in writing to amend or modify these terms. Under no circumstances shall the Seller’s silence upon receipt from the Buyer of any terms or conditions inconsistent herewith be construed as acceptance of same. Any additional or different terms in the Buyer’s order or confirmation shall not be binding upon the Seller, and the Seller hereby expressly denies their applicability. By contracting with the Seller, the Buyer hereby agrees to be bound by these General Terms of Sale and Delivery.

Forbeholdene i ovenstående bestemmelse er indsat for at forhindre, at en sælger anses for stiltiende at have accepteret køberens afvigelser fra sælgerens standardbetingelser. Dette kan ske, hvis sælgeren er uopmærksom og blot sender varerne efter at have modtaget en købers accept med tilføjelser og ændringer eller et evt. modtilbud.

b. Bestemmelse om at salgskontrakten kun kan ændres gennem skriftlig aftale

Sælgeren vil naturligvis forsøge at bevare kontrollen med hele transaktionen og selv vælge, hvilke købere han ønsker at sælge til. Følgende bestemmelse har derfor til hensigt at undgå stridigheder om, hvorvidt en aftale er indgået og nødvendigheden for bevisførelse om mundtlige aftaler om afvigende betingelser.

No oral agreement shall be considered binding upon the Seller, until it has been reduced in writing and expressly stated by Seller’s authorized representative to be binding upon the Seller. No offer by the Seller shall be binding upon the Seller, unless so specified by the Seller’s authorized representative in writing, or until the Buyer has accepted the offer and the Seller has confirmed the Buyer’s acceptance. No order shall be binding upon the Seller unless it has been expressly accepted by the Seller’s authorized representative in writing or the Seller has effected delivery pursuant to the order.

De gentagne henvisninger til sælgerens ”authorized representative” i denne bestemmelse er for at undgå, at en lokal salgsagent, som, ivrig efter at tjene sin kommission, ændrer aftalen på sælgerens vegne uden at have bemyndigelse dertil. Udtrykket kan evt. styrkes ved at benytte betegnelsen ”authorized representative, at Seller’s home office”.

c. Forbehold i varebeskrivelser

Naturligvis kræver UCC et vist minimum af beskrivelse af salgsvarernes beskaffenhed og mængde for, at en aftale kan anses for at være indgået, men det er væsentligt, at sælgeren samtidig holder kontrol med de garantier og tilsikringer, som han er villig til at give om produktets beskaffenhed. Ellers kan han risikere, at køberen vil påstå, at en lidt uklar beskrivelse af produktet, fx. i en reklamebrochure, udgør en garanti om produktets egenskaber og kvalitet. Følgende bestemmelse har til hensigt at give køberen varsel om, at denne kun kan holde sig til garantier, som er udtrykkeligt beskrevet som sådan.

The Seller’s offers are made without obligation. All illustrations, indications of dimension, weight and performance are approximate only and not binding upon the Seller. No information given in product brochures, advertisements, price lists etc., shall be considered anything other than as a general description of the Seller’s products and shall in no event be considered a guaranty or warranty of any special quality or characteristic of the merchandise.

Ifølge UCC er en vareprøve, som er benyttet i salgsaftalens indgåelse, en udtrykkelig garanti for, at salgsvaren har en identisk beskaffenhed. Dette må holdes in mente.

Man gør derfor klogt i at tage forbehold om varemængden, men den ret liberale UCC tillader handlende at anføre et bestemt antal og derefter tilføje et ”omtrent” eller ”mere eller mindre”. Dette anses ikke for at for at være for vagt til at benytte i en gyldig kontrakt. Sælger skal levere, og køber skal acceptere en varemængde, der væsentligt er det samme som det, der var parternes oprindelige hensigt. Hvor vagt dette ”omtrent” kan være, afhænger af handelssædvaner inden for branchen og retspraksis. Fx. inden for visse brancher er det almindeligt, at varemængden beskrives som værende mere eller mindre i form af procenter, fx. ”300 tons, 10 % more or less”.

I tilfælde hvor man enten ikke kan eller vil angive en specifik varemængde, bør man benytte maksimums- og minimumstal, hvis dette ellers kan lade sig gøre. UCC anerkender aftaler, hvori sælgeren forpligter sig til at dække køberens hele eller delvise behov for en vare af en vis beskaffenhed, og køberen forpligter sig til at købe samtlige varer af den pågældende beskaffenhed fra sælgeren. Varemængden behøver ikke at blive beskrevet mere detaljeret i sådanne ”output” eller ”requirement” kontrakter:

Seller agrees to sell and Buyer agrees to buy not less than _____ per cent (_____%) of Buyer’s annual requirement of the Product. Buyer agrees in any event to buy not less than ____ tons of the Product in any one calendar year.

Før en dansk virksomhed indgår en amerikansk requirement kontrakt, bør den nok sikre sig, at dens produktionskapacitet er i overensstemmelse med aftalen. Det er faktisk hændt, at danske virksomheder har forhandlet sig frem til, at deres amerikanske købere nødtvunget har indvilliget i at aftage visse minimumsmængder af sælgernes produkter, hvorefter den danske sælger ikke har evnet at producere sådanne minimumsantal. Man bør derfor også sørge for ikke at være forpligtet til at sælge mere end et vist maksimum.

d. Pris og betalingsmetoder

Den almindelige amerikanske aftaleret kræver generelt, at en kontrakt skal indeholde en bestemmelse om betaling og dennes størrelse. Denne er enten fastsat eller kan fastsættes i henhold til visse i kontrakten beskrevne objektive kriterier, f.eks. at prisen skal fastsættes af tredjemand eller en bestemt fagorganisation, eller at den i en eller anden form skal baseres på markedspris. Hvis det bestemmes, at prisen skal fastlægges af parterne ved senere lejlighed, foreligger der ifølge almindelige amerikanske retsprincipper ingen aftale, men en aftale om senere at indgå en aftale. Sådanne ”executory” aftaler kan almindeligvis ikke håndhæves.

Men i de salgsaftaler, som dækkes af reglerne i UCC om salgsaftaler mellem handlende, gives salgskontrakten en udfyldende bestemmelse om prisfastsættelse. Varens pris kan fastsættes til at være en ”rimelig pris ved leveringstidspunktet”. Dette sker, når kontrakten indeholder en bestemmelse om, at prisfastsættelsen skal ske ved senere lejlighed gennem aftale mellem parterne, og at de så ikke kan enes. Dette kan også ske, når kontrakten bestemmer, at prisen skal fastsættes af en tredjemand eller fagorganisation, men at dette faktisk ikke er sket af den ene eller anden grund. Endelig kan det blot være, fordi der simpelthen mangler en bestemmelse om prisen i kontrakten, fx. som resultat af en fejltagelse.

For at undgå at en domstol, ud fra sine egne forudsætninger, fastsætter, hvad den selv anser for at være ”en rimelig pris”, bør sælgeren i alle sine salgskontrakter sørge for, at der aldrig er tvivl om prisen på varerne, samt hvorledes og hvornår den skal betales, f.eks.:

The prices to be paid by the Buyer for the goods purchased pursuant to this Agreement shall be those established by the Seller from time to time. A list of prices currently in effect for the Products covered by this Agreement is attached hereto as Exhibit “A”. The Seller may adjust its price list, at any time without notice to the Buyer. The sales prices shall be those in effect the date the Buyer’s order is received by the Seller.

Det bør nøje beskrives i kontrakten, i hvilken form betaling skal ske, om det er gennem bankoverførsler, checks, rembours m.v. Det vil også være fornuftigt ikke at lade køberens betaling gælde, førend beløbet uigenkaldeligt er overført til sælgerens bankkonto. Her er et eksempel:

Unless otherwise agreed to, payment shall be made, at time of delivery and receipt of the invoice. Payments are to be made by means of wire transfers and shall be deemed made only when the funds have been irreversibly credited to the Company’s account.

Kontrakten bør ofte også indeholde en bestemmelse om, i hvilken form for valuta betaling skal ske. Netop for at undgå problemer omkring svingninger i dollarkursen foretrækker mange danske eksportører at lade sig betale i kroner. Det er også efterhånden blevet kutyme at benytte Euroen.

e. Salgsomkostninger

UCC giver en udførlig beskrivelse af parternes forpligtelser, når varerne sælges F.O.B., C.I.F. eller på andre kredit- og leveringsbetingelser. Hvis man ønsker, at begreberne skal forstås på anden måde, bør man sikre sig, at dette nøje er beskrevet i salgsaftalen. Det gælder her som i alle andre salgsaftaler, der er dækket af UCC, at man skal sørge for, at kontrakten er så klar og omfattende som muligt, når det angår de centrale momenter i en salgsaftale. Man undgår derved at blive udsat for, at en lokal domstol underkaster salgsforholdet lokale rets eller branchesædvaner eller beslutter, at tidligere fremgangsmåder i handelen mellem de pågældende parter (”prior course of dealing”) også skal være gældende i forbindelse med den nye kontrakt.

Medmindre andet er aftalt, bæres som regel de fleste af salgsomkostningerne af køberen. Typisk vil salgene være ex works eller F.O.B. Selv når varerne sælges C.I.F. eller lignende, beregnes omkostningerne i salgsprisen. Køberen vil næsten altid være ansvarlig for told og toldklarering:

Unless otherwise agreed to in writing, all prices are quoted ex-works of the manufacturer. Unless otherwise expressly agreed to in writing, the Seller shall not be responsible for freight, transportation, insurance, shipping, packaging, customs duties, excise-, sales-, or value-added taxes, handling charges, assembly and installation costs. If such charges are by the terms of sale included in the price, any increase in rates becoming effective after the date thereof shall be for the account of the Buyer. The Buyer shall also be liable for all fees, charges or other costs required to conform the merchandise to local legal and practical requirements.

f. Kreditgivning

Naturligvis kan man give køberen kredit, men de fleste vil ikke gøre det, førend de har fået en klar fornemmelse af køberen og dennes kreditværdighed. Derfor er det nyttigt at indføje en bestemmelse i aftalen om, at sælgeren ikke er bundet af nogen ordre modtaget af dennes salgsagent, før denne er skriftligt godkendt af sælgerens hovedkontor.

Selv om man ikke skulle have til hensigt at give debitor kredit, så sker dette alligevel ofte, især hvis der er tale om en serie af efterfølgende salg. Betaling af gammel gæld kan alt for nemt afkræftes i konkurstilfælde. Hvis en debitor betaler gammel gæld inden for et år før en konkurs til en kreditor, som var vidende om debitors vanskeligheder, kan boet forlange pengene tilbage. Det samme er tilfældet, selv med en kreditor som er i god tro, hvis betaling sker inden for 90 dage før konkurs, jfr. afsnittet om konkurs andetsteds på denne webside.

Derfor er det væsentligt at holde køberens gæld så kurant som muligt:

All payments are first used to settle the oldest invoices and parts thereof, which are due for payment and any interest, which has accrued thereon.

g. Køberens insolvens

Også den følgende bestemmelse har til hensigt at beskytte sælgeren i tilfælde af køberens finansielle tilbagegang og eventuelle konkurs. Dermed ikke sagt at bestemmelsen beskytter sælgeren i alle konkurstilfælde. Konkursboet er ikke bundet af bestemmelsen og kan i øvrigt, som nævnt ovenfor, i visse tilfælde afkræfte betalinger for gammel gæld. Men bestemmelsen kan muligvis beskytte sælgeren mod påstand om kontraktbrud, hvis denne ophæver salgskontrakten på grund af sælgerens vaklende økonomi:

If by the terms of sale, credit is extended to the Buyer, the Seller reserves the right to revoke credit if the Buyer fails to make payment when such is due, for any of the Seller’s merchandise that has previously been delivered, or, if in the judgment of the Seller, there has been a material adverse change in Buyer’s financial condition, Seller shall thereupon have the right, at its sole discretion, to either cancel the agreement with the Buyer, or to demand payment or other assurance which it deems adequate before shipment of any further merchandise.

h. Morarente

Alle delstaterne i USA har lovgivning om åger, men som regel kan sælgeren altid være sikker, såfremt denne sætter sine morarenter på ”prime rate” plus 2 eller 3 %. Prime rate er den offentliggjorte udlånsrente, som de store amerikanske banker afkræver deres største og mest solide kunder. Man kan også blot anføre en generel bestemmelse som:

Interest will be charged on all past-due accounts at the Seller’s prevailing rates, not in excess of rates permitted by law.

i. Forbud mod modregning

Det er tit nyttigt at have en bestemmelse med i salgsbetingelserne, som forhindrer køberen i at tilbageholde købesummen eller foretage modregning i den med påståede krav, som ikke relaterer sig til den pågældende vareforsendelse:

In no event may the Buyer withhold payment for any shipment or installment thereof by way of offset, recoupment or counterclaim against the Seller.

j. Begrænsninger i sælgerens forpligtelse til at levere varerne inden for en bestemt frist

Medmindre sælgeren har garanteret, at varerne bliver leveret inden for en fast tidsramme, bør denne søge at begrænse sit ansvar i tilfælde af forsinkelse i transport og levering. I følgende bestemmelse påtager sælger sig intet ansvar, selv om garantien foreligger, såfremt køberen ikke har opfyldt alle sine forpligtelser, ikke mindst rettidig betaling:

All delivery dates and delivery periods are approximate and non-binding unless otherwise guaranteed in writing by the Seller, and subject to the satisfactory performance of the Buyer of all of its contractual obligations, including, but not limited to, the timely delivery by the Buyer of all necessary documents, the clarification of all technical details and the Buyer’s compliance with all payment terms.

Noget andet er, at amerikanske forretningsfolk lægger meget stor vægt på rettidig levering. Selv om en dansk eksportør har juridisk rygdækning gennem sine kontrakter, kan han relativt hurtigt få ry for at være en langsommelig leverandør og risikere at udelukke sig selv fra markedet.

I den følgende bestemmelse søger sælgeren igen at beskytte sig mod forsinkelser. Her har køber ikke ret til at tilbageholde betaling for tidligere forsendelser, selv om senere forsendelser bliver forsinket. Køberen kan heller ikke nægte at modtage senere leverancer, selv om tidligere leverancer er blevet forsinket:

The Seller reserves the right to make delivery in installments. All such installments shall be separately invoiced and paid for when due, without regard to subsequent deliveries. Delay in delivery of any installment shall not relieve the Buyer of its obligation to accept delivery of any other installments.

Langt de fleste amerikanske kontrakter har force majeure bestemmelser. Følgende er en standard bestemmelse, som giver sælgeren op til 90 dage til at levere en forsinket forsendelse:

The Seller shall not be liable for any delays in delivery or any failure to deliver due to causes beyond Seller’s control, including, but not limited to acts of God, force majeure, war, mobilization, civil commotion, riots, embargoes, domestic or foreign governmental regulations or orders, fires, floods, strikes, lockouts or other labor difficulties, machinery breakdowns and other unforeseeable interruptions in operations and manufacturing, shortages of raw materials, delays of carriers or suppliers, or shortages of or inability to obtain shipping space or transportation. In such circumstances, unless otherwise, agreed, the time for delivery shall be deemed extended for a period of ninety (90) days. If delivery is not made within such extended period, the contract shall be deemed canceled by mutual consent without liability to either party.

Sælgeren har naturligvis også en interesse i at blive beskyttet mod, at sælgeren søger at kræve erstatning for følgeskader. Disse kan jo, især i USA, nemt være uoverskuelige:

In no event shall the Seller, as a consequence of any default in delivery, be responsible for the cost of replacement, lost profits, injury to good will or any other special or consequential damages.

Man kan godt her tilføje en passus om, at sælgeren ikke skal holdes ansvarlig, selv om denne var klar over, at de skadelige konsekvenser ville indtræffe, eller burde have været klar over, at dette ville ske, fx.: ”… even if the Seller was aware or should have been aware that such special or consequential damages would occur as a result of such default in delivery.”

k. Ejendomsretten og risikoens overgang

Ifølge UCC overgår ejendomsretten til varerne fra sælger til køber på den eller de måder og under de betingelser, som parterne har aftalt.

Ejendomsrettens overgang, der betegnes som ”transfer of title”, kan naturligvis være af stor betydning for tredjemand, men har ikke nødvendigvis større betydning i en sag mellem køber og sælger, hvor varerne er kommet til skade. Gennem sin behandling af leveringsbetingelser, fx. F.O.B. og C.I.F., indeholder UCC en række bestemmelser, som regulerer parternes respektive forpligtelser og rettigheder, heriblandt tabsrisikoen uden hensyn til, hvilken af parterne der besidder den formelle ejendomsret.

UCC har også bestemmelser for ejendomsrettens overgang, risikoens overgang, hvilken af parterne, som skal sørge for transport og forsikring, told o.s.v. Disse bestemmelser er fakultative og kan derfor godt varieres gennem parternes aftale. Det er derfor vigtigt at sørge for, at de leveringsbetingelser, man ønsker, klart og tydeligt fremgår af kontrakten.

Det er også væsentligt, at en amerikansk salgskontrakt har en bestemmelse om risikoens overgang og en bestemmelse om, hvem der er ansvarlig for forsikring:

All risk passes to the Buyer, at the time and place of delivery, which shall occur when the merchandise is ready for shipment ex works of the manufacturer, even if the Seller agrees to arrange for transportation beyond the place of delivery. In such case, the Buyer remains responsible for providing adequate insurance on the merchandise.

l. Levering

Salgsaftaler bør naturligvis indeholde en klar bestemmelse om tidspunktet for levering og måden, hvorpå leveringen skal forgå. Hvis en sådan bestemmelse ikke foreligger, kan det ske, at retten nægter at håndhæve aftalen.

Hvis ikke andet er aftalt, og der ikke er andre hensyn, som taler imod, er der en formodning om, at levering og betaling skal ske samtidigt. Hvis man ikke ønsker, at dette sker, må det fremgå af kontrakten.

Kontrakten bør indeholde en bestemmelse om, hvor levering sker. Hvis kontrakten kræver, at varerne skal leveres til køberens adresse, er levering ikke sket, før varerne er blevet leveret dertil og accepteret af køberen. Hvis andet ikke er aftalt, anses levering for allerede at være sket, når varerne er leveret til en uafhængig transportør, fx. en fragtmand eller rederi. Aftalen bør også gøre klart, hvilken af parterne der bærer risikoen under transporten, forsikringsomkostninger m.v.

F.O.B., F.A.S., C.I.F. og C.F. defineres alle i UCC. Såfremt køber og sælger ikke ønsker, at UCC’s definitioner af sædvanlige leveringsbestemmelser skal gælde, må de nøje beskrive parternes respektive rettigheder og forpligtelser, og sørge for at leveringsbestemmelserne formuleres. Man kan også som et alternativ henvise til andre alment kendte systemer, som definerer leveringsbetingelser som f.eks. INCOTERMS.

Levering skal ske til det aftalte tidspunkt, og køberen har som regel mulighed for at trække sig ud af aftalen, hvis der er tale om en væsentlig forsinkelse. Sværere er det, hvis forsinkelsen anses for at være uvæsentlig. Ved at indføje ”time is of the essence” i bestemmelsen, er der ingen tvivl. Varerne skal leveres rettidigt, ellers kan køberen trække sig ud af aftalen.

Medmindre kontrakten udtrykkeligt giver hjemmel dertil, har sælgeren ikke uden videre ret til at aflevere varerne i mindre partier. Kontrakten bør også indeholde en bestemmelse om, at fejl eller mangler ved levering af et parti, ikke giver køberen ret til at ophæve hele kontrakten.

Hvis kontrakten intet siger derom, indeholder UCC en fakultativ bestemmelse om, at sælgeren er lovligt undskyldt, når det bliver kommercielt upraktisk (”commercially impracticable”) at levere varerne til tiden, uden at nogen af aftaleparterne har skyld deri, og når hindring er sket uventet, uden at parterne har haft mulighed for at tage højde derfor. Igen tilrådes det i købeaftalen at konkretisere, hvad der skal ske, når der dukker uventede hindringer op.

Det må heller ikke komme sælgeren til skade, at køberen af den ene eller grund ikke henter eller tager imod de leverede varer. Sælgeren bør være i stand til på rimelig vis at aflevere varerne og fralægge sig yderligere ansvar. Følgende er et eksempel på en bestemmelse, som benyttes i forbindelse med køb ex works:

If the Buyer fails to take delivery, or if delivery is delayed due to the Buyer, all risk shall pass to the Buyer from the moment the merchandise is ready for shipment or would have been ready, but for the delay caused by the Buyer. The Seller may place the merchandise in storage, at the Buyer’s cost and risk.

m. Sælgerens standsningsret

Alle kontrakter om salg af løsøre bør indeholde en bestemmelse, hvorved sælgeren bevarer en vis standsningsret i det solgte gods og beskyttelse mod køberens kreditorer, indtil køberen har betalt og opfyldt alle sine forpligtelser over for sælgeren.

Standsningsretten, som kan være passiv eller aktiv, d. v. s. at den kan udøves af sælgeren både før og efter levering til køberen, omtales som en ”security interest”. Der er her tale om en slags underpant i løsøre, som kan registreres:

If the merchandise is situated in the United States before the purchase price has been fully paid, the Seller shall retain a purchase money security interest (as defined in the applicable State version of Section 9-107 of the Uniform Commercial Code) in the merchandise until such time as the purchase price, inclusive of interest, costs, etc., shall have been fully paid.

For at denne sikkerhedsinteresse i varerne kan udøves af sælgeren, kræves det, at den registreres hos myndighederne af sælgeren. Dermed kan tredjemand formelt varsles og derved undgå at yde køberen kredit med de samme varer som sikkerhed. Gøres denne registrering på den rette måde, opnås beskyttelse mod sælgerens kreditorer, i mange tilfælde også konkurskreditorer. Visse dokumenter, først og fremmest registreringsdokumenter, såkaldte ”Financing Statements”, og eventuelt en aftale om bevarelse af standsningsretten, ”security agreement” skal underskrives af køberen.

I virkeligheden er følgende bestemmelse, som pålægger køberen at samarbejde med sælgeren i registreringen, også en security agreement i sig selv.

The Buyer, as debtor, shall, if requested by Seller, execute appropriate security agreements, Financing Statements, as well as other documents presented by Seller to perfect its security interests in the merchandise, and pay the cost of their drafting and filing. Upon any default by Buyer as debtor, all of the Buyer’s obligations under the relevant security agreement shall become immediately due and payable in full without notice or demand, and the Seller, as the secured party, shall in addition to the rights granted under the security agreement, have all the rights, remedies and privileges accorded a secured party under the applicable State version of the Uniform Commercial Code.

Oprettelse og registrering af sikkerhedsinteresser i løsøre er den sikreste måde at yde kredit i salgsaftaler, jfr. afsnittet om oprettelse af sikkerhedsinteresser andetsteds i denne oversigt.

n. Garantibegrænsninger

Den generelle behandling af garantier i salgskøb i amerikansk ret er også taget op i Uniform Commercial Code. Ifølge UCC afgiver sælgeren, hvis intet andet er aftalt eller forbeholdt, en stiltiende garanti angående varernes evne til at opfylde køberens formål med varerne (”warranty of fitness for a particular purpose”) og en garanti om, at varerne er af en sådan beskaffenhed, at de kan sælges videre af køberen (”warranty of merchantability”). Ifølge UCC udsteder sælgeren, når forbehold ikke er taget, også en stiltiende garanti for, at varerne har de samme egenskaber som en vareprøve, der tillægges salgskontrakten.

En af de væsentligste bestemmelser i en aftale om salg af varer er naturligvis sælgerens garanti. Men sælgeren ønsker som regel selv at formulere sine egne garantibetingelser. UCC indeholder derfor også en bestemmelse om, at en salgskontrakt kan indeholde en klausul, hvorved sælgeren med bindende virkning kan benytte sin egen garantibestemmelse.

Der kræves dog, at garantiforbeholdet står med fremtrædende typer og indeholder ordet ”merchantability”, hvis det er warranty of merchantability, man søger at ekskludere. Der kræves også, at et forbehold med hensyn til ”warranty of fitness for a particular purpose” skal stå med fede typer.

Der findes mange forskellige former for ansvarsbegrænsninger. Her er blot et enkelt af mange eksempler:

THE SELLER WARRANTS THAT ALL MERCHANDISE WILL CONFORM TO CONTRACT SPECIFICATIONS. ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, UNLESS SPECIFICALLY CONTRACTED FOR, ARE EXCLUDED, AND THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE SELLER SHALL BE IN ITS SOLE DISCRETION, AND WITHIN A REASONABLE PERIOD OF TIME, TO REMEDY ANY SUCH DEFECT OR TO REPLACE ANY NON?CONFORMING MERCHANDISE.

Garantiforbehold bør være så specifikke som muligt, således at man kan udelukke stiltiende garantier, der relaterer sig til netop de varer, der er genstand for salget, f.eks. at man tager forbehold for stiltiende garantier mod, at varemængden skrumper ind eller mister farve o.s.v.

o. Reklamering ved synlige og usynlige mangler

UCC bestemmer, at køberen skal have ”reasonable time” til at undersøge varerne, at opdage eventuelle synlige mangler og at reklamere over for sælgeren. Hvad der anses for at være rimelig tid, afgøres efter omstændighederne, men reglen er ikke præceptiv, og sælgeren kan gennem aftale begrænse køberens tid til at reklamere. I de fleste tilfælde gives der køberen mellem en uge og ti dage. Igen afhænger en sådan bestemmelses gyldighed af, hvorvidt den anses for at være rimelig. En domstol kan underkende en sådan bestemmelse, hvis den finder, at køberen under de konkrete omstændigheder ingen rimelig chance havde for at undersøge varerne og reklamere inden for så kort en tidsfrist.

All claims regarding any manifest defect shall be deemed waived unless made in writing delivered to the Seller within ______( ) days after receipt of the merchandise by the Buyer. The Seller shall thereupon be afforded a reasonable opportunity to inspect the merchandise.

Aftalen kan også indeholde en bestemmelse om, at køberen bærer bevisbyrden for, at den usynlige mangel ikke er opstået på grund af køberens forhold.

The Seller must immediately be notified with respect to any defects that become evident after delivery, and Buyer agrees that in such case it bears the burden of proving that the defect did not arise due to any fault of the Buyer.

p. Garantiperioden

Salgsaftalen indeholder naturligvis også en bestemmelse, som begrænser garantiperioden, også selv om køberen ikke afhenter varerne efter levering.

In no event will this Warranty be extended beyond _______ ( ) months after delivery. In the event that the Buyer fails to take delivery on the delivery date, this Warranty will commence running on the date the merchandise was ready to be picked up by the Buyer.

q. Sælgerens ansvarsbegrænsning

Sælgeren bør, så vidt det er muligt, begrænse sit ansvar til reparation eller erstatning af varerne og udelukke erstatningskrav for følgeskader (”consequential damages”). Der kan altid opstå uoverskuelige konsekvenser som følge af mangler i varerne. Selv om køberens følgeskader er oplagte, og sælgeren burde have vidst eller måske faktisk var blevet gjort klar over, at disse ville indtræde, kan sælgeren beskytte sig mod skadekrav, som kan have helt andre dimensioner end selve handelen. Også her kræver UCC, at bestemmelsen, som er en vigtig undtagelse fra de almindelige regler om ansvar, står med fede typer i en kontrakt. Følgende er igen kun et af mange eksempler:

THE SELLER SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ARISING FROM THE USE OF SELLER’S PRODUCTS OR FOR THE COST OF REPLACEMENT, LOST PROFITS, INJURY TO GOOD WILL OR ANY OTHER SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF WHETHER THE SELLER HAD BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES OR SHOULD REASONABLY HAVE FORESEEN THEM.

Det bør understreges, at de følgeskader, der er tale om at begrænse eller udelukke, er kommercielle skader, ikke personskader. Man kan ikke begrænse sit produktansvar over for konsumenter gennem kontrakt. En sådan bestemmelse ville blive underkendt af en amerikansk domstol for at være ”unconscionable”, altså samvittighedsløs, et begreb som benyttes meget i UCC.

r. Lovvalg med forbehold i benyttelse af reglerne om standsningsret i UCC

Naturligvis skal aftalen indeholde en bestemmelse om, hvilken enkeltstats eller lands lovgivning, der skal gælde for kontraktens gennemførelse og fortolkning. Især hvis et udenlandsk retssystem vælges, har sælger behov for at tage forbehold, således at han kan benytte UCC’s bestemmelser om sælgerens standsningsret.

These General Terms of Sale and Delivery shall be governed by and construed according to the laws of ______________ Notwithstanding the foregoing, the Seller may, at its option, enforce its rights as a secured party pursuant to the applicable provisions of the Uniform Commercial Code in any court in the United States that the Seller may deem appropriate.

En sådan bestemmelse kan benyttes, også når der aftales voldgift.

s. ”Non-waiver clause” i salgs- og leveringsbetingelser.

Det er især vigtigt, at en ”no waiver” bestemmelse kommer med ind i en dansk virksomheds salgsbetingelser i USA, idet det meget nemt kan ske, at en dansk eksportør ikke har lejlighed eller mulighed for at kontrollere, hvorledes køberen opfylder kontrakten. Eksportøren vil derfor have en stærk interesse i at forhindre køberen i at drage fordel af sælgerens afstand eller uopmærksomhed og derved skabe nye rettigheder for sig selv på sælgerens bekostning:

No waiver of breach of any of these General Terms of Sale and Delivery shall be construed to be a waiver of any succeeding breach of the same or of any other provision herein.

Ovenstående eksempler på bestemmelser i salgsaftaler er blot enkelte af mange variationer og berører kun få områder inden for salg af varer i USA. Amerikanske salgsaftaler indgås i tusindvis i det daglige, og der er naturligvis mange specialområder, som kræver særlige konstruktioner. Til gengæld berører næsten alle kontraktformer i handelen fundamentalt køb og salg af handelsvarer.

I amerikansk ret går princippet hele vejen tilbage til en gammel britisk dom fra det syttende århundrede. To landevejsrøvere indgik aftale om at dele deres fremtidige bytte ligeligt, men efter at de havde gjort et godt kup, blev de alligevel uenige om fordelingen. Den ene gik derefter til en advokat, som derpå begyndte en sag på dennes vegne med påstand, om at aftalen om ligedeling af rovet skulle opretholdes. Ved retsforhandlingerne mødte begge parter op. Dommeren fandt, at aftalen var ugyldig, idet den angik et ulovligt formål, og dømte derefter både sagsøger og sagsøgte til hængning og advokaten til pisk og fængsel.

Der kræves af en gyldig aftale, at den er gensidigt forpligtende. En gyldig kontrakt skal derefter som hovedregel indeholde en modydelse (”consideration”) til gengæld for den ydelse, som ifølge aftalen skal præsteres.

Som regel søger domstolene ikke at afgøre hvorvidt modydelsen står i rimeligt forhold til ydelsen. At en part har gjort en dårlig handel gør ikke en aftale ugyldig, men hvis der foreligger et urimeligt forhold mellem ydelse og modydelse, kan domstolene efter omstændighederne skride ind. Hvor grænsen for rimelighed ligger varierer i retspraksis fra stat til stat.

I mange tilfælde vil en domstol omstøde en aftale, hvis den anser, at den stærkere part groft har udnyttet forskellen mellem parternes relative forhandlingsstyrke. Dette gælder især i tilfælde, hvor den stærkere part fremlægger en færdigskreven kontrakt til den svagere parts underskrift, uden at sidstnævnte bliver givet mulighed for at forhandle.

Beslægtet med dette, er et utal af føderale og lokale bestemmelser om konsumentaftalers gyldighed, indgåelse og bindende virkning, fortrydelsesret m.v., der alle har til hensigt at beskytte forbrugerne.